نمونه سوال امتحانی ریاضی یازدهم تجربی نوبت دوم با پاسخ تشریحی ( نمونه چهاردهم )

درباره نمونه سوال امتحانی ریاضی یازدهم تجربی نوبت دوم

دراین پست امتحانی میتوانیدنمونه سوال امتحانی ریاضی یازدهم تجربی نوبت دوم را دانلود نمایید . فایل دانلودی نمونه سوال امتحانی ریاضی یازدهم تجربی نوبت دوم شامل پاسخ های تشریحی سوالات مطرح شده در امتحان نوبت خرداد می باشد . به تمامی دانش آموزان توصیه می شود نمونه سوال امتحانی ریاضی یازدهم تجربی نوبت دوم را دانلود کرده و مطالعه نمایند همچنین با مراجعه به پست نمونه سوالات امتحان ریاضی یازدهم تجربی کلیه نمونه سوالات خرداد ماه را دانلود نمایید و در پست نمونه سوالات امتحان یازدهم تجربی تمامی نمونه سوالات پایه یازدهم رشته تجربی را دریافت کنید که با حل آرشیو نمونه سوالات به آمادگی کامل برسید .

تعدادی از سوال های مطرح شده دراین امتحان به شرح زیر است.

درباره نمونه سوال امتحانی ریاضی یازدهم تجربی نوبت دوم

دراین پست امتحانی میتوانیدنمونه سوال امتحانی ریاضی یازدهم تجربی نوبت دوم را دانلود نمایید . فایل دانلودی نمونه سوال امتحانی ریاضی یازدهم تجربی نوبت دوم شامل پاسخ های تشریحی سوالات مطرح شده در امتحان نوبت خرداد می باشد . به تمامی دانش آموزان توصیه می شود نمونه سوال امتحانی ریاضی یازدهم تجربی نوبت دوم را دانلود کرده و مطالعه نمایند همچنین با مراجعه به پست نمونه سوالات امتحان ریاضی یازدهم تجربی کلیه نمونه سوالات خرداد ماه را دانلود نمایید و در پست نمونه سوالات امتحان یازدهم تجربی تمامی نمونه سوالات پایه یازدهم رشته تجربی را دریافت کنید که با حل آرشیو نمونه سوالات به آمادگی کامل برسید .

تعدادی از سوال های مطرح شده دراین امتحان به شرح زیر است.

 

سوال 1-  عكس قضية تالس را بيان و اثبات كنيد

سوال 2- دوانتهای یکی از قطرهای دایره ای نقاط A(5,-1) وb(3,7)  هستند

الف) اندازه شعاع ومختصات مرکز دایره را بیابید

ب)ایا نقطه c(8,2) برروی محیط این دایره قرار دارد ؟چرا؟

نمونه سوال امتحانی ریاضی یازدهم تجربی نوبت دوم با پاسخ تشریحی ( نمونه چهاردهم )

سوال 3-جاهای خالی را پر کنید

    مقدار تابع كسينوس در طولهاي  . . . . . . . . . . . برابر صفر است.

سوال 4- معادله زیر را حل کنید

(طبق معادله مندرج درفایل دانلود)

سوال 5– دو تاس با هم پرتاب شدهاند، احتمال آنكه هر دو عدد رو شده فرد باشند، به شرط اينكه بدانيم مجموع اعداد  روشده برابر6است را به دست آورید

سوال 6- نمرات درس ریاضی دانش آموزان دوکلاس a,b به تفکیک گزارش شده است

(طبق جدول نمرات مندرج درفایل دانلود)

الف)ضریب تغییرات نمره این دوکلاس را محاسبه کنید

ب)معلم ریاضی ترجیح می دهد درکدام کلاس تدریس کند؟چرا؟

توجه ! در متن بالا جاهایی که به معادله  مندرج در فایلِ دانلود اشاره شده است، بیانگر معادله ای است که در فایل داخل  pdf  موجود می باشد.

منبع:نمونه سوال امتحانی ریاضی یازدهم تجربی نوبت دوم با پاسخ تشریحی ( نمونه چهاردهم )

همکلاسی – دانلود امتحان – دانلود امتحان به همراه پاسخ تشریحی – دانلود نمونه سوالات درسی به همراه پاسخ تشریحی – دانلود نمونه سوالات اول دبستان با پاسخ تشریحی –دانلود نمونه سوالات دوم دبستان با پاسخ تشریحی – دانلود نمونه سوالات سوم دبستان با پاسخ تشریحی – دانلود نمونه سوالات چهارم دبستان با پاسخ تشریحی – دانلود نمونه سوالات پنجم دبستان با پاسخ تشریحی – دانلود نمونه سوالات ششم دبستان با پاسخ تشریحی – دانلود نمونه سوالات هفتم  متوسطه با پاسخ تشریحی – دانلود نمونه سوالات هشتم متوسطه با پاسخ تشریحی – دانلود نمونه سوالات نهم متوسطه با پاسخ تشریحی– دانلود نمونه سوالات دهم تجربی با پاسخ تشریحی – دانلود نمونه سوالات دهم ریاضی با پاسخ تشریحی –  دانلود نمونه سوالات دهم انسانی با پاسخ تشریحی –  دانلود نمونه سوالات یازدهم ریاضی با پاسخ تشریحی – دانلود نمونه سوالات یازدهم تجربی با پاسخ تشریحی – دانلود نمونه سوالات یازدهم انسانی با پاسخ تشریحی – نمونه سوال امتحانی تاریخ یازدهم تجربی نوبت اول با پاسخ تشریحی ( نمونه اول ) – نمونه سوال امتحانی تاریخ یازدهم تجربی نوبت دوم به همراه پاسخ تشریحی ( نمونه اول ) – نمونه سوال امتحانی تاریخ یازدهم تجربی نوبت خرداد به همراه پاسخ تشریحی ( نمونه دوم ) – نمونه سوال امتحانی تاریخ یازدهم تجربی نوبت دوم به همراه پاسخ تشریحی ( نمونه سوم ) – نمونه سوال امتحانی تاریخ یازدهم تجربی نوبت خرداد به همراه پاسخ تشریحی ( نمونه چهارم ) – نمونه سوالات امتحانی تاریخ یازدهم تجربی نوبت دوم به همراه پاسخ تشریحی ( نمونه پنجم ) – نمونه سوال امتحانی تاریخ یازدهم تجربی نوبت خرداد به همراه پاسخ تشریحی ( نمونه ششم ) – نمونه سوال تاریخ یازدهم تجربی نوبت دوم به همراه پاسخ تشریحی ( نمونه هفتم ) – نمونه سوال دین و زندگی یازدهم تجربی نوبت اول ( نمونه اول ) – نمونه سوال امتحانی دینی یازدهم تجربی نوبت اول با پاسخ تشریحی ( نمونه دو ) – نمونه سوال امتحانی دین و زندگی یازدهم تجربی نوبت اول با پاسخ تشریحی ( نمونه سوم ) – نمونه سوال امتحانی دین و زندگی یازدهم تجربی نوبت اول با پاسخ تشریحی ( نمونه چهارم ) – نمونه سوال امتحانی دین و زندگی یازدهم تجربی نوبت اول با پاسخ تشریحی ( نمونه پنجم ) – نمونه سوال امتحانی دینی یازدهم تجربی نوبت اول با پاسخ تشریحی ( نمونه ششم ) – نمونه سوال امتحانی دین زندگی یازدهم تجربی نوبت دوم به همراه پاسخ تشریحی ( نمونه اول ) – نمونه سوال امتحانی دینی یازدهم تجربی نوبت دوم به همراه پاسخ تشریحی ( نمونه دوم ) – نمونه سوال امتحانی دین و زندگی یازدهم تجربی نوبت خرداد به همراه پاسخ تشریحی ( نمونه سوم ) – نمونه سوال فیزیک یازدهم تجربی نوبت اول ( نمونه اول ) – نمونه سوال امتحانی فیزیک یازدهم تجربی نوبت اول با پاسخ تشریحی ( نمونه دو ) – نمونه سوال امتحانی فیزیک یازدهم تجربی نوبت اول با پاسخ تشریحی ( نمونه چهارم ) – نمونه سوال امتحانی فیزیک یازدهم تجربی نوبت اول با پاسخ تشریحی ( نمونه سوم ) – نمونه سوال امتحانی فیزیک یازدهم تجربی نوبت دوم به همراه پاسخ تشریحی ( نمونه اول ) – نمونه سوال امتحانی فیزیک یازدهم تجربی نوبت خرداد به همراه پاسخ تشریحی ( نمونه دوم ) – نمونه سوال زمین شناسی یازدهم تجربی نوبت اول ( نمونه اول ) – نمونه سوال امتحانی زمین شناسی یازدهم تجربی نوبت اول با پاسخ تشریحی ( نمونه دو ) – نمونه سوال امتحانی زمین شناسی یازدهم تجربی نوبت اول با پاسخ تشریحی ( نمونه سوم ) – نمونه سوال امتحانی زمین شناسی یازدهم تجربی نوبت دوم به همراه پاسخ تشریحی ( نمونه اول ) – نمونه سوال امتحانی زمین شناسی یازدهم تجربی نوبت خرداد به همراه پاسخ تشریحی ( نمونه دوم ) – نمونه سوال امتحانی شیمی یازدهم تجربی نوبت اول ( نمونه اول ) – نمونه سوال امتحانی شیمی یازدهم تجربی نوبت اول با پاسخ تشریحی ( نمونه دو ) – نمونه سوال امتحانی شیمی یازدهم تجربی نوبت اول با پاسخ تشریحی ( نمونه سوم ) – نمونه سوال امتحانی شیمی یازدهم تجربی نوبت اول با پاسخ تشریحی ( نمونه چهارم ) – نمونه سوال امتحانی شیمی یازدهم تجربی نوبت دوم به همراه پاسخ تشریحی ( نمونه اول ) – نمونه سوال امتحانی شیمی یازدهم تجربی نوبت خرداد به همراه پاسخ تشریحی ( نمونه دوم ) – نمونه سوال امتحانی شیمی یازدهم تجربی نوبت دوم به همراه پاسخ تشریحی ( نمونه سوم ) – نمونه سوال امتحانی فارسی یازدهم تجربی نوبت اول به همراه جواب تشریحی ( نمونه اول ) – نمونه سوال امتحانی ادبیات یازدهم تجربی نوبت اول با پاسخ تشریحی ( نمونه سوم ) – نمونه سوال امتحانی فارسی یازدهم تجربی نوبت اول با پاسخ تشریحی ( نمونه دو ) – نمونه سوال امتحانی فارسی یازدهم تجربی نوبت دوم به همراه پاسخ تشریحی ( نمونه اول ) – نمونه سوال امتحانی فارسی یازدهم تجربی نوبت خرداد به همراه پاسخ تشریحی ( نمونه دوم ) – نمونه سوال زیست یازدهم نوبت اول ( دی 96 ) – نمونه سوال امتحانی زیست یازدهم نوبت اول با پاسخ تشریحی ( نمونه دو ) –نمونه سوال امتحانی زیست یازدهم نوبت اول با پاسخ تشریحی ( نمونه سوم ) – نمونه سوال امتحانی زیست یازدهم نوبت اول با پاسخ تشریحی ( نمونه چهارم ) – نمونه سوال امتحانی زیست یازدهم تجربی نوبت اول با پاسخ تشریحی ( نمونه پنجم ) – نمونه سوال امتحانی زیست یازدهم تجربی نوبت دوم به همراه پاسخ تشریحی ( نمونه اول ) – نمونه سوال امتحانی زیست یازدهم تجربی نوبت خرداد به همراه پاسخ تشریحی ( نمونه دوم ) – نمونه سوال ریاضی یازدهم تجربی نوبت اول ( نمونه اول ) – نمونه سوال امتحانی ریاضی یازدهم تجربی نوبت اول با پاسخ تشریحی ( نمونه دو ) – نمونه سوال ریاضی یازدهم تجربی نوبت اول با پاسخ تشریحی ( نمونه پنجم ) – نمونه سوال ریاضی یازدهم نوبت اول با پاسخ تشریحی ( نمونه ششم ) – نمونه سوال امتحانی ریاضی یازدهم تجربی نوبت اول با پاسخ تشریحی ( نمونه هفتم ) – نمونه سوال ریاضی یازدهم تجربی نوبت اول با پاسخ تشریحی ( نمونه هشتم ) – نمونه سوال امتحانی ریاضی یازدهم تجربی نوبت اول با پاسخ تشریحی ( نمونه سوم ) – نمونه سوال امتحانی ریاضی یازدهم تجربی نوبت اول با پاسخ تشریحی ( نمونه چهارم ) – نمونه سوالات ریاضی یازدهم تجربی نوبت اول به همراه پاسخ تشریحی ( نمونه نهم ) –نمونه سوالات ریاضی یازدهم تجربی نوبت اول به همراه پاسخ تشریحی ( نمونه دهم ) – نمونه سوالات ریاضی یازدهم تجربی نوبت اول به همراه پاسخ تشریحی ( نمونه یازدهم ) – نمونه سوالات ریاضی یازدهم تجربی نوبت اول به همراه پاسخ تشریحی ( نمونه دوازدهم ) – نمونه سوالات ریاضی یازدهم تجربی نوبت اول به همراه پاسخ تشریحی ( نمونه سیزدهم ) – نمونه سوالات ریاضی یازدهم تجربی نوبت اول به همراه پاسخ تشریحی ( نمونه چهاردهم ) – نمونه سوالات ریاضی یازدهم تجربی نوبت اول به همراه پاسخ تشریحی ( نمونه پانزدهم ) – نمونه سوالات ریاضی یازدهم تجربی نوبت اول به همراه پاسخ تشریحی ( نمونه شانزدهم ) – نمونه سوالات ریاضی یازدهم تجربی نوبت اول به همراه پاسخ تشریحی ( نمونه هفدهم ) – نمونه سوالات ریاضی یازدهم تجربی نوبت اول به همراه پاسخ تشریحی ( نمونه هیجدهم ) – نمونه سوال امتحانی ریاضی یازدهم تجربی نوبت دوم به همراه پاسخ تشریحی ( نمونه اول ) – نمونه سوال امتحانی ریاضی یازدهم تجربی نوبت خرداد به همراه پاسخ تشریحی ( نمونه دوم ) – نمونه سوال امتحانی ریاضی یازدهم تجربی نوبت دوم به همراه پاسخ تشریحی ( نمونه سوم ) – نمونه سوال امتحانی ریاضی یازدهم تجربی نوبت خرداد به همراه پاسخ تشریحی ( نمونه چهارم ) – نمونه سوال زبان انگلیسی یازدهم تجربی نوبت اول ( نمونه اول ) – نمونه سوال امتحانی زبان انگلیسی یازدهم تجربی نوبت اول با پاسخ تشریحی ( نمونه دو ) – نمونه سوال زبان انگلیسی یازدهم نوبت اول تجربی به همراه پاسخ تشریحی ( نمونه سوم ) – نمونه سوال زبان انگلیسی یازدهم نوبت اول تجربی به همراه پاسخ تشریحی ( نمونه چهارم ) – نمونه سوال امتحانی زبان انگلیسی یازدهم نوبت اول تجربی به همراه پاسخ تشریحی ( نمونه پنجم ) – نمونه سوال زبان انگلیسی یازدهم نوبت اول تجربی به همراه پاسخ تشریحی ( نمونه ششم ) – نمونه سوال امتحانی زبان انگلیسی یازدهم تجربی نوبت دوم به همراه پاسخ تشریحی ( نمونه اول ) – نمونه سوال امتحانی زبان انگلیسی یازدهم تجربی نوبت خرداد به همراه پاسخ تشریحی ( نمونه دوم ) – نمونه سوال عربی یازدهم تجربی نوبت اول ( نمونه اول ) – نمونه سوال امتحانی عربی یازدهم تجربی نوبت اول با پاسخ تشریحی ( نمونه دو ) – نمونه سوال عربی یازدهم تجربی نوبت اول با پاسخ تشریحی ( نمونه چهارم ) – نمونه سوال امتحانی عربی یازدهم تجربی نوبت اول با پاسخ تشریحی ( نمونه پنجم ) – نمونه سوال امتحانی عربی یازدهم تجربی نوبت اول با پاسخ تشریحی ( نمونه سوم ) – نمونه سوال امتحانی عربی یازدهم تجربی نوبت دوم به همراه پاسخ تشریحی ( نمونه اول ) – نمونه سوال امتحانی عربی یازدهم تجربی نوبت خرداد به همراه پاسخ تشریحی ( نمونه دوم ) – نمونه سوال امتحانی عربی یازدهم تجربی نوبت دوم به همراه پاسخ تشریحی ( نمونه سوم ) – نمونه سوال امتحانی نگارش یازدهم تجربی نوبت اول با پاسخ تشریحی ( نمونه اول ) – نمونه سوال امتحانی نگارش یازدهم تجربی نوبت اول با پاسخ تشریحی ( نمونه دو ) – نمونه سوال امتحانی انسان و محیط زیست یازدهم تجربی نوبت اول ( نمونه اول ) – نمونه سوال امتحانی انسان و محیط زیست یازدهم تجربی نوبت اول با پاسخ تشریحی ( نمونه دو ) – نمونه سوال انسان و محیط زیست یازدهم نوبت اول تجربی به همراه پاسخ تشریحی ( نمونه سوم ) – نمونه سوال انسان و محیط زیست یازدهم نوبت اول تجربی به همراه پاسخ تشریحی ( نمونه چهارم ) – نمونه سوال انسان و محیط زیست یازدهم نوبت اول تجربی به همراه پاسخ تشریحی ( نمونه پنجم ) – نمونه سوال امتحانی انسان و محیط زیست یازدهم نوبت دوم تجربی به همراه پاسخ تشریحی ( نمونه اول ) – نمونه سوال امتحانی انسان و محیط زیست یازدهم نوبت خرداد تجربی به همراه پاسخ تشریحی ( نمونه دوم ) – دانلود آرشیو کامل و رایگان نمونه سوالات یازدهم تجربی به همراه پاسخ تشریحی – دانلود نمونه سوالات یازدهم تجربی نوبت اول با پاسخ تشریحی  – دانلود نمونه سوالات یازدهم تجربی نوبت دوم با پاسخ تشریحی  – دانلود نمونه سوالات دی ماه یازدهم تجربی با پاسخ تشریحی  – دانلود نمونه سوالات خرداد ماه یازدهم تجربی با پاسخ تشریحی – نمونه سوالات امتحان تاریخ یازدهم تجربی نوبت اول دی و نوبت دوم خرداد با پاسخ تشریحی –   نمونه سوالات امتحان دین و زندگی یازدهم تجربی نوبت اول دی و نوبت دوم خرداد با پاسخ تشریحی –   نمونه سوالات امتحان فیزیک یازدهم تجربی نوبت اول دی و نوبت دوم خرداد با پاسخ تشریحی – نمونه سوالات امتحان زمین شناسی یازدهم تجربی نوبت اول دی و نوبت دوم خرداد با پاسخ تشریحی –   نمونه سوالات امتحان شیمی یازدهم تجربی نوبت اول دی و نوبت دوم خرداد با پاسخ تشریحی –   نمونه سوالات امتحان فارسی یازدهم تجربی نوبت اول دی و نوبت دوم خرداد با پاسخ تشریحی –  نمونه سوالات امتحان زیست شناسی یازدهم تجربی نوبت اول دی و نوبت دوم خرداد با پاسخ تشریحی –   نمونه سوالات امتحان ریاضی یازدهم تجربی نوبت اول دی و نوبت دوم خرداد با پاسخ تشریحی–   نمونه سوالات امتحان زبان انگلیسی یازدهم تجربی نوبت اول دی و نوبت دوم خرداد با پاسخ تشریحی – نمونه سوالات امتحان عربی یازدهم تجربی نوبت اول دی و نوبت دوم خرداد با پاسخ تشریحی –   نمونه سوالات امتحان نگارش یازدهم تجربی نوبت اول دی و نوبت دوم خرداد با پاسخ تشریحی  –  نمونه سوالات امتحان انسان و محیط زیست یازدهم تجربی نوبت اول دی و نوبت دوم خرداد با پاسخ تشریحی –

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *